תנאי שימוש באתר” ספירלה”

 • כללי
 1. מסמך זה מפרט את תנאי השימוש באתר האינטרנט “ספירלה” וכל עמוד מדיה חברתית ואפליקציה אחרת הקשורים לו (“האתר“).
 2. האתר מופעל ע”י הסטודנטים במסלול עיתונאות בעידן הדיגיטלי במכללה האקדמית ספיר (“מכללת ספיר“).
 3. הדעות המובעות באתר הינן דעותיהם של הסטודנטים שכתבו אותן ואינן מייצגות את דעתה של מכללת ספיר.
 4. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות דרך הכפתור “צור קשר” באתר, או בדואר אלקטרוני לכתובת: spirala@mail.sapir.ac.il
 5. בגלישה באתר או בעשיית כל שימוש אחר בו, המשתמש מביע הסכמה לתנאי שימוש אלה. אם אינך מסכים לתנאי השימוש הינך רשאי שלא לעשות שימוש באתר. כל מי שגולש באתר או עושה שימוש בו יכונה להלן “משתמש“.
 6. השימוש באתר כרוך במסירת מידע לאתר על-ידך ו/או על-ידי המחשב או אמצעי אחר שבו אתה משתמש. פרטים אודות המידע שאנו אוספים והשימושים שאנו עושים במידע זה מופיעים במדיניות הפרטיות.
 7. מכללת ספיר רשאית לשנות או לעדכן את תנאי השימוש בכל עת. כל שינוי או עדכון ייכנס לתוקף עם פרסומו באתר. לכן, מומלץ לבדוק את תנאי השימוש מעת לעת עבור שינויים או עדכונים.
 • זכות שימוש באתר
 1. האתר פתוח לגלישה ע”י כלל הציבור.
 2. מכללת ספיר רשאית לקבוע מעת לעת כי שימוש באתר או בחלקים ממנו יהיה על-פי הרשמה. על כל מידע שנמסר לצורך ההרשמה ו/או קבלת שם משתמש ו/או סיסמה.
 3. שם משתמש וסיסמה הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה ואין לשתף בהם כל צד ג’. כל פעילות בשם המשתמש הינה באחריות המשתמש בלבד. אם נודע לך על שימוש בלתי מורשה בשם המשתמש שלך, אנא הודע לנו על כך. הודעה זו לא תטיל כל אחריות על מכללת ספיר ו/או מי מטעמה בגין כל דבר הקשור בשימוש הבלתי מורשה, בין אם נעשה לפני או אחרי ההודעה.
 4. המשתמש מתחייב שלא לעשות ו/או להרשות לאחר לעשות כל שימוש במידע אודות משתמשים אחרים באתר לצורך שליחת דואר פרסומי ו/או מסחרי ולא להפעיל ו/או לשלוח לאתר ו/או לכל משתמש כל תוכנה ו/או יישום אחר העשוי להזיק לאתר ו/או לצדדים שלישיים או לעשות שימוש ב”זוחלים”, “רובוטים” וכיו”ב. עם זאת, למנועי חיפוש לגיטימיים מותר לסרוק את האתר כמקובל לצורך יצירת קישורים ממנוע החיפוש.
 • קניין רוחני והגנה על המידע
 1. זכויות היוצרים ויתר זכויות הקניין הרוחני, לרבות כל סימני מסחר ו/או פטנטים, ו/או מדגמים באתר ובתכנים הכלולים בו, לרבות במאמרים ובטקסטים אחרים, בעיצוב האתר, בגרפיקה, בצילומים, באיורים, בלוגו האתר, בשם האתר ובתוכנו של האתר (למעט הזכויות ב”תוכן צד ג” כהגדרת מושג זה להלן) ובכל החומרים הנלווים שייכות למכללת ספיר ו/או לסטודנט שחיבר או יצר את התוכן. כל הזכויות בתכנים אלה שמורות.
 2. אין להעתיק, להקליט, לאחסן בכל אמצעי אחסון, לפרסם, לבצע בפומבי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, להשכיר, ליצור יצירה נגזרת או בכל דרך אחרת להפיץ את הסיכומים ו/או כל תכנים אחרים באתר ללא הרשאה מפורשת בכתב ומראש של בעל האתר. עם זאת, מותר לעשות שימוש הוגן בכל תוכן כאמור בהתאם לחוק זכות יוצרים, תשס”ח -2007.
 • תוכן צד ג’
 1. מכללת ספיר אינה אחראית לתכנים, לרבות כל היצירות, המפורסמים בידי הסטודנטים או כל התכנים, לרבות יצירות המפורסמים בידי כל צד ג’ אחר (“תוכן צד ג’“).
 2. ככל שיתאפשר למשתמשים להעלות תכנים לאתר, אזי בהעלאת תוכן מצהיר המשתמש כי הוא בעל מלוא זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים בתוכן וכי אין בתוכן כל פגיעה בזכות כלשהי של צד שלישי ו/או בכל דין.
 3. משתמש שמעלה תוכן לאתר מעניק למכללת ספיר, וכל מי מטעמה ו/או בהרשאתה, רישיון להעתיק את התוכן ו/או כל חלק ממנו, לפרסם, לשדר, לבצע בפומבי, להפיץ, להעמיד לרשות הציבור, לערוך, ולעשות כל שימוש אחר בתוכן, לרבות לצורך יצירות נגזרות, כגון לקטים של תוכן, בכל אמצעי מדיה קיים או עתידי, ללא הגבלה במקום או בזמן.
 4. אין לפרסם באתר, בין כמפרסם, משתתף בפורום או בכל מתחם אחר, ובין בכל דרך אחרת, כל תוכן שיש בו הפרת זכויות קניין רוחני, לרבות זכויות יוצרים, פגיעה בשם הטוב ו/או בפרטיות של כל צד שלישי, הסתה לשנאה ו/או לגזענות ו/או עידוד של מעשי אלימות, לרבות מילולית, פגיעה בטעם הטוב,  הטעייה מכל סוגו, פגיעה אחרת בכל צד שלישי, או עוולה או עבירה מכל סוג.
 5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין לפרסם באתר זה כל מידע שמציע ו/או מפרסם כל אדם ו/או עסק ו/או מוצר ו/או שירות, ללא אישור בכתב ומראש ממכללת ספיר.
 6. מכללת ספיר שומרת לעצמה את הזכות, אך אינה מתחייבת לשנות ו/או להסיר כל תוכן שיועלה לאתר ו/או כל חלק ממנה בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה.
 • תלונות
 1. אין בידינו לוודא ואיננו מוודאים בפועל עמידה בתנאי השימוש של תוכן המפורסם בידי סטודנטים, או צדדים שלישיים.
 2. כל אדם ו/או גוף הסבור כי הוא ו/או כל זכות שלו, לרבות זכות יוצרים ו/או כל זכות קניין רוחני אחרת שלו ו/או שמו הטוב ו/או פרטיותו נפגעו מכל תוכן שמתפרסם באתר זה ו/או בכל דרך אחרת הקשורה לאתר מתבקש לפנות אלינו בכתובת הדואר האלקטרוני spirala@mail.sapir.ac.il ו/או באמצעות עמוד “צור קשר”, תוך ציון מדויק של מיקום התוכן הפוגע  על פי URL, פירוט מהות הפגיעה וציון כתובת דואר אלקטרוני למענה.
 3. בעל האתר יעשה את המיטב לטפל בכל פנייה בהקדם האפשרי, אך אינו מתחייב כי יפעל בהתאם לדרישת הפונה. בכל מקרה תפעל מכללת ספיר לפי המתחייב מכל צו שיפוטי.
 • קישורים
 1. הקישורים באתר זה הינם בגדר שירות למשתמשים. איננו מתחייבים כי הקישורים אכן יובילו לאתר שאליו התכוון ואינו נותן או נוטל כל התחייבות ו/או אחריות ו/או גושפנקא ו/או המלצה בקשר לכל מאתר שאליו בוצע קישור ו/או בקשר לכל תוכן המצוי בו.
 2. יצירת קישורים לאתר זה מותרת ובלבד שהקישור אינו מבוצע מאתר העוסק בכל פעילות בלתי חוקית ו/או בלתי מוסרית ושאין בקישור או באופן ביצועו משום הטעייה של צדדים שלישיים או פגיעה במכללת ספיר. מכללת ספיר שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או להסיר בעצמה ו/או על ידי מי מטעמה כל קישור ו/או הפניה לקישור שאינו חפצה בהם לפי שיקול דעתה המוחלט ו/או לדרוש הסרתו.
 • פרטיות ומידע רגיש
 1. מכללת ספיר נוקטת אמצעים לשמור על חשאיות המידע האישי המאוחסן אצלו ועל פרטיותם של המשתמשים. עם זאת, אין דרך להבטיח באופן מוחלט כי מידע שנמסר דרך האינטרנט או כל רשת תקשורת אחרת לא ייחשף שלא על-ידי פעולה וולונטרית של מכללת ספיר ו/או כתוצאה מפעילות זדונית או עבריינית של צדדים שלישיים.
 2. פרט למידע הנמסר לצורך רישום באתר , אין כל צורך ו/או כל דרישה למסירת פרטים אישיים רגישים והמשתמש נדרש להימנע מלפרסם באתר ו/או למסור מידע שכזה.
 3. מידע נוסף על המידע שאנו אוספים בקשר למשתמשים ועל השימוש הנעשה בו מתפרסם במדיניות הפרטיות.
 • שיפוי
 1. המשתמש יפצה וישפה את מכללת ספיר בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שיישא בהם, לרבות הוצאות משפטיות, כתוצאה מהפרת הוראות תנאי שימוש אלה ו/או מכל מעשה ו/או מחדל אחר של המשתמש.
 • טיפול בתקלות
 1. מכללת ספיר תעשה כמיטב יכולתה לתקן תקלות באתר בהקדם האפשרי. עם זאת, מכללת ספיר לא תישא בכל תשלום ו/או אחריות בגין כל נזק ו/או הפסד שייגרם למשתמש כתוצאה מתקלה באתר ו/או בגין כל נזק שנגרם כתוצאה ממעשה מכוון ו/או רשלני של צד שלישי ו/או כל גורם אחר שאינו בשליטתה. בפרט, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מכללת ספיר לא תישא בכל אחריות בגין אובדן כל מידע המאוחסן באתר ואינו מתחייב כי מידע זה יישמר ו/או בגין אובדן יכולת של המשתמש להשתתף בחידה ו/או מבצע כלשהו.
 2. מכללת ספיר אינה מתחייבת לשמור גיבוי של כל תוכן המאוחסן באתר.
 3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מכללת ספיר רשאית להשבית את האתר באופן יזום מעת לעת לצורך פעולות תחזוקה ו/או שדרוג ו/או עדכון, למחוק כל תוכן המאוחסן בכל חלק מהאתר, לרבות בבלוגים ו/או בפורומים לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 • שונות
 1. תנאי שימוש אלה חלים בנוסף לכל תנאים המפורסמים בגוף האתר. בכל מקרה של סתירה בין תנאי שימוש אלה לבין האמור בגוף האתר יפורשו הדברים, ככל הניתן, כמשלימים זה את זה. ככל שפירוש כאמור אינו אפשרי, יגבר האמור בתנאי שימוש אלה.
 2. כל דבר האמור בתנאי שימוש אלה בזכר, משמעו גם בנקבה, וכל דבר האמור ביחיד משמעו גם ברבים, וההיפך, והכול אם לא משתמע אחרת בהקשר הדברים.
 3. מכללת ספיר רשאית בכל עת להעביר את הבעלות באתר ו/או את הזכות להפעילה במלואה ו/או בחלקה לכל גורם אחר, להעתיק ו/או להעביר את האתר בשלמותו ו/או בחלקו לכל כתובת אחרת ו/או לשנות את שמו של האתר ו/או להשהות את פעילותו ו/או לסגור אותו כלל.
 4. תנאי שימוש אלה ממצים את כל המוסכם בין הצדדים. כל הסכם ו/או הבנה קודמים בטלים בזה. הכותרות בתנאי שימוש אלה נועדו לנוחות בלבד ואין לפרש הסכם זה על-פיהן.
 5. הדין החל על תנאי שימוש אלה הינו דין מדינת ישראל. לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב-יפו סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר להסכם זה ו/או הנובע ממנו יהיה מקום מושבם אשר יהיה.